Disclaimer

Het gebruik van de website www.vln.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de website

De website www.vln.be is bedoeld om informatie te verstrekken aan haar leden overeenkomstig haar doel. Bij uitbreiding is deze website ook bedoeld voor alle andere actoren in de notariële sfeer te informeren over de activiteiten.

Ze wil een eenvoudige en snelle toegang bieden tot de informatie van de VLN. Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. 

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De VLN beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. De VLN aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Gebruik van de website

De VLN besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voordurend geleverde inspanningen kan de VLN niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de VLN de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

De VLN wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.  U kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

De VLN spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De VLN kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is niet door andere technische problemen wordt getroffen.

De VLN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Om te kunnen inschrijven voor VLN-evenementen dienen er individuele accounts aangemaakt te worden op de website, www.vln.be/user/register, met de hoedanigheden van notaris, sympathisant of licentiaat of master. Er worden geen inschrijvingen van evenementen aanvaard zonder het houden van een account. 
Er dient onmiddellijk via paypal betaald te worden voor de aangeboden evenementen. Latere overschrijvingen worden niet aanvaard en zonder voorafgaandelijke verwittiging teruggestort op het rekeningnummer waarvan ontvangen. De inschrijving wordt dan als niet-bestaande weerhouden.