Vereniging Nederlandstalige Licentiaten en Masters in het Notariaat, in het kort VLN

Algemeen

De VLN is een vereniging georganiseerd door en voor licentiaten en masters in het notariaat.

Doel

De vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen van de licentiaten, masters en kandidaat-notarissen die niet geassocieerd zijn. 
Enerzijds staat zij in voor het organiseren van activiteiten zoals haar jaarlijks congres of voor het informeren van haar leden bv. omtrent het vergelijkend examen voor kandidaat-notarissen. Anderzijds geniet zij van een officiële erkenning door het Ministerie van Justitie aangaande de voordrachten van de kandidaat-notarissen die zetelen in de diverse adviescomités en zetelt zij zelf in diverse officiële instanties, waaronder de Nederlandstalige Gemeenschapsraad van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen. Voor de precieze doelomschrijving wordt er verwezen naar de hierna vermelde statuten van de vereniging.

Lidmaatschap

Iedereen die houder is van een diploma van licentiaat of Master in het Notariaat afgeleverd door een Nederlandstalige universiteit of die geslaagd is in het examen van grondige kennis van het Nederlands kan zich aansluiten bij de VLN. Men dient hiervoor niet noodzakelijk werkzaam te zijn in het notariaat. Het lidmaatschap is bovendien gratis.
Zij die hun diploma in het Frans hebben behaald of die in het examen van grondige kennis van het Frans zijn geslaagd, kunnen zich aansluiten bij de Franstalige zusterorganisatie ALN.

Rechtsvorm

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk, met maatschappelijke zetel op de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen te 1000 Brussel, Bergstraat, 30-32.

Organisatie

Statutair is de VLN georganiseerd door middel van 6 afdelingen, 1 per Vlaamse provincie en Brussel-Hoofdstad. Per afdeling organiseert de VLN haar eigen activiteiten. Daarnaast bestaat er een overkoepelend bestuur afgevaardigd uit de verschillende afdelingen door middel van 2-jaarlijkse verkiezingen. Deze afgevaardigden, ook wel leden genaamd, vormen de Algemene Vergadering van de vereniging die in principe maandelijks vergadert op de zetel van de vereniging. Uit de leden van de algemene vergadering wordt er tevens een Raad van Bestuur gekozen dat instaat voor de dagelijkse werking van de vereniging.

Toetreding

Voldoet u aan bovengemelde voorwaarden en wenst u deel uit te maken van de vereniging, dan volstaat het om u online als lid aan te melden. Uiteraard kan u ons altijd per e-mail contacteren.
U wordt aangesloten bij de afdeling waar u uw voornaamste beroepsactiviteit uitoefent.
Wenst u meer te weten over de werking van de VLN nationaal of de werking van uw afdeling, dan kan u altijd met ons contact opnemen via het contactformulier.